Vad är bokföring?

 

Bokföring är i många fall väldigt viktigt ur både ett praktiskt och formellt hänseende. Att leva upp till bokföringsmässiga krav säkerställer även man får mer tid över till att fokusera på verksamhetsdriften. Här kommer en del information om bokföring.

I grund och botten så handlar bokföring om att dokumentera ett företag eller en organisations finansiella transaktioner. Men även om den språkliga definitionen av bokföring kan framstå som enkel så kan det vara svårt att leva upp till samtliga formella krav.

Historiskt sett så finns det ingen som vet exakt när idén om bokföring uppstod. Men de flesta är överens om att grundläggande bokföring varit en del av mänskligheten under lika lång tid som pengatransaktioner har förekommit. Spännande nog har man hittat arkeologiska bevis som visar att människor har fört bok i närmare fem tusen or.

 

Men det är stor skillnad på dåtida och nutida bokföring. Såväl den globala ekonomin som den pågående ekonomisk harmonisering inom Europeiska Unionen (EU) har resulterat i att det i de flesta fall råder strikta krav gällande hur bokföring ska hanteras.

Historiskt sett så har bokföring förekommit i flera tusen år. Dåtida bokföring var däremot mer att jämföra med vad vi numera skulle kalla för ett kontoutdrag.

 

 Det omfattande och ständigt växande regelverket kring bokföring innebär att det finns många krav att leva upp till. Särskild i Sverige då kraven på varaktig dokumentation och god bokföringssed kräver formaliserad bokföring.

 

 

 Att anlita en redovisnings- och bokföringskonsult är i många fall ett måste och kan säkerställa att man får tid över till saker som är mer väsentliga.

 

Exakt hur omfattande bokföringsplikten är kommer i stor utsträckning att variera utifrån såväl omsättning som företagsform. Men de flesta som driver näringsmässig verksamhet i Sverige kommer att omfattas av bokföringskrav. I många fall är kraven i stort sett lika omfattande oavsett huruvida det handlar om småföretag eller företag på global internationell nivå.

 

 

 

 Vad är bokföring?

 

Modern bokföring handlar om att på ett systematiskt sätt dokumentera och säkerställa rättvisande historik gällande ett flertal företagshändelser. Tanken är att man genom denna sorts dokumentation ska säkerställa att det går att återkoppla till och göra uppföljning avseende affärshändelser.

Syftet med bokföring är att skapa rätt förutsättningar för insyn för såväl myndighet som potentiella investerare. Traditionellt sett så bokför man simultant på två olika sätt, så kallad dubbel bokföring. Detta innebär att man dokumenterar företagshändelser dels i tidsmässig kronologisk ordning, men även utifrån kontonummer. Mindre företag kan däremot välja att tillämpa enkel bokföring.

De flesta företag tillämpar dubbel bokföring. Det betyder att bokföring sker utifrån tidsmässigt kronologiskt datum (grundbok) och kontobaserad ordning (huvudbok).

Småföretag kan ibland välja att tillämpa enkel bokföring där varje enskild transaktion bokförs en gång i löpande ordning.

 

 

 

 Bokföring kan även ses som ett samlingsbegrepp för ett flertal handlingar och dokument. Däribland kvitton, verifikationen, grundbok, huvudbok, balansräkning, resultaträkning och bokslut eller årsredovisning.

 

Detta gör bokföring till ett ganska brett helhetsbegrepp som täcker ett stort antal dokument och löpande dokumentation. Ett bra förhållningssätt är att se bokföring som ett sätt att säkerställa rättvisande insyn och rätt förutsättningar för tillsyn.

 

 

 

 Varför bokföring?

 

Det finns egentligen två sätt att se på varför man måste bedriva bokföring. Endera för att det helt enkelt är ett lagstadgat krav utifrån rådande rätts- och regelverk. Eller så kan man se det som ett sätt att säkerställa att det både företagsinternt och företagsexternt finns rätt förutsättningar för att få ett grepp om verksamhetens nuläge och framtida förutsättningar.

Sanningen är nog att båda sätten tillsammans är talande själv för varför bokföring måste ske.

Bokföring gör att ansvariga inom företaget får möjligheten att ta del av det ekonomiska nuläget och göra rättvisande prognoser för framtiden.

 

 

 Bokföring säkerställer att externa intressenter får insyn i verksamheten. Detta gäller såväl investerare som granskande myndigheter.

 

 

 

 Att säkerställa rättvisande bokföring är därför en oerhört viktig del i hur man ser till att säkra företagets framtid. De flesta har fått erfara att kvalitativ bokföring gör det enkelt att få översikt i både ett praktiskt och ekonomiskt hänseende. Rättvisande bokföring gör det oerhört enkelt att återkoppla till olika transaktioner och skapa en korrekt bild över vad som har skett och vad som behöver ske i framtiden.

 

Ett sätt att se på bokföring är att utvärdera företeelse utifrån vilka som kan tänkas ha intresse av att få bättre insikt i en verksamhets ekonomiska förehavande.

Beslutsfattare inom företaget får bättre förutsättningar att ta rätt beslut om de har insyn i verksamhetens ekonomi.

 

 

 Intressenter såsom investerare och aktieägare är i många fall intresserade av att ha insyn i verksamhetens ekonomi.

 

 

 

Tillsynsmyndigheter och granskande organ har laglig rätt att ta del av bokföringen. Detta gör att man behöver säkerställa lagenlig bokföring för att kunna leva upp till rådande formella krav.

 

Banker och långivare använder i många fall bokföringen som ett sätt att utvärdera huruvida det är rimligt att anta att återbetalning kommer att ske i samband med lån. Bra bokföring kan vara ett sätt att säkerställa förmånliga lån.

Detta är bara ett fåtal av anledningarna till varför det är viktigt med bokföring.

 

Överväg att anlita en bokföringskonsult

Då vikten av bokföring är påtaglig i både ett formellt och ett praktiskt hänseende finns det sällan utrymme för kompromiss. Samtidigt kan det vara väldigt krävande att på egen hand säkerställa att bokföringen sker på rätt sätt. Därför väljer väldigt många att anlita moderna bokföringsbyråer så som oss. Genom att satsa på digital och ändamålsenlig bokföring tar du ett stort steg mot att frigöra tid till det som är mer viktigt för din verksamhets framtid.

 

Safe Accounting AB